Katalog informacij javnega značaja

Skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja objavljamo Katalog informacij javnega značaja na spletu.

 

Osnovni podatki o katalogu

Naziv in sedež javnega zavoda: Knjižnica Lenart, Nikova 9, 2230 Lenart
Telefon: 02 72006 20
Fax: 02 72006 24
Spletna stran: www.knjiznica-lenart.si
E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odgovorna uradna oseba: Petra Kranvogel Korošec, direktorica
E-mail:Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Datum prve objave kataloga: 1. 1. 2010
Datum zadnje spremembe: 26. 3. 2020

Katalog je dostopen na uradni spletni strani Knjižnice Lenart http://www.knjiznica-lenart.si/ v elektronski obliki.
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika, dostopna v tajništvu Knjižnice Lenart.


2.a Opis delovnega področja javnega zavoda

Javni zavod Knjižnica Lenart izvaja javno službo na področju knjižnične dejavnosti, ki skladno z Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) zajema:

• ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu
• nabavlja, strokovno obdeluje in obnavlja knjižnično gradivo,
• skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi,
• opravlja domoznansko dejavnost,
• utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižničarske stroke,
• nudi strokovno pomoč vsem knjižnicam svojega območja,
• z dejavnostjo potujoče knjižnice zagotavlja na svojem območju dostop do knjižničnega gradiva, kjer ni krajevnih knjižnic
• se povezuje v enoten slovenski knjižnični informacijski sistem,
• sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva,
• vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega gradiva ter evidence o knjižničarski dejavnosti,
• izvaja bibliografska, informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dela, namenjena javnosti,
• pripravlja prireditve in druge oblike razvijanja interesa za knjižnično gradivo in knjižničarsko dejavnost,
• se vključuje v vseživljenjsko učenje,
• izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu,
• zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi ali v vojni ter ob naravnih ter drugih hudih nesrečah,
• varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik,
• usmerja izločeno knjižnično gradivo s svojega območja,
• zagotavlja fotokopiranje in druge oblike razmnoževanja knjižničnega gradiv,
• opravlja druge naloge, določene z zakoni in predpisi.

 


Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

 

Seznam oddelkov in služb

Uprava: Nikova 9, 2230 Lenart
telefon: 02/720 06 20
faks: 02/720 06 24
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Petra Kranvogel Korošec, direktorica

 

Računovodsko administrativni oddelek:
Tamara Polanec  e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Oddelek za nabavo in obdelavo gradiva:
Zdenka Krautič   e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
telefon: 02 /720 06 27

 

Oddelek za delo z uporabniki – oddelki izposoje • Knjižnica Lenart:
Nina Polanec  e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
telefon: 02 /720 06 25

• Krajevna Knjižnica Voličina
• Knjižnica Cerkvenjak
• Knjižnica Sv. Ana

 

Oddelek za domoznanstvo, marketing in prireditve:
Aleksandra Papež   e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
telefon: 02 720 06 25

 

Knjižničarki in manipulantka

Ana Zorman; e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Nada Valdhuber;  e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Metka Brunčič; e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Oblikovalka:
Rosana Lorbek, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

 


Organi zavoda

V skladu Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Lenart, ki je bil objavljen v Medobčinskem vestniku, štev. 22/07, je bil v letu 2007 konstituiran svet zavoda in 2009 imenovana direktorica zavoda.

Svet zavoda Knjižnice Lenart (člani):

Mojca Čep, predsednica zavoda,

Gorazd Voglar, namestnik predsednika zavoda,

Marija Dukarič Cvetko,

Anja Žugman,

DarjaTavželj,

Drago Lipič,

Ana Zorman


 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega znača

Pristojna oseba: Petra Kranvogel Korošec, direktorica; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. telefon: 02 720 06 22

 

Drge kontaktne osebe: Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: Zdenka Krautič elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


Povezave na državni register predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa

Zakonski in podzakonski predpisi za področje kulture: https://www.gov.si/

 

• Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov, dosegljivih na spletni strani Ministrstva za kulturo
• Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Celje (Uradni list RS, št. 82/04, 108/08 in 46/12)
• Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 in 92/15)
• Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03)
• Pravilnik o pogojih izvajanja knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12)
• Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/03)
• Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 105/03 in 74/17)
• Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03)
• Zakon o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS, št. 69/06 in 86/09)
• Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, s spremembami in dopolnitvami) • Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami in dopolnitvami)
• Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami)
• Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, s spremembami in dopolnitvami)
• Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,16/08, 19/10, 18/11, 43/12 in 90/12)
• Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06)
• Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95, s spremembami in dopolnitvami)
• Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 51/07 in 67/07)
• Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 107/01, s spremembami in dopolnitvami)
• Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, s spremembami in dopolnitvami)
• Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 45/94, s spremembami in dopolnitvami) Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, s spremembami in dopolnitvami) Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS 56/02, s spremembami in dopolnitvami) Zakon za uravnoteženje javnih financ ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12, s spremembami in dopolnitvami)
• Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13
• Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (Uradni list EU, št. L119)
• Etični kodeks slovenskih knjižničarj

 


Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Poslovnik Knjižnice Lenart
Program dela
Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva
LETNA POROČILA


Seznam drugih informacijskih zbirk podatkov:

Knjižnični katalog Cobiss

Gradivo kupljeno iz sredstev Ministrstva za kulturo (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)

 

Katalog javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

• zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo

• zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij

• izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire

• posreduje bibliografske in druge informacijske proizvodein storitve

• sodeluje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij

• pridobiva in izobražuje uporabnike

• skrbi za informacijsko opismenjevanje uporabnikov

• varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik

• opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo

• zagotavlja storitve za prebivalce s posebnimi potrebami

• sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju

• zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo

• zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih

• organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, namenjene spodbujanju bralne kulture

• organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami

• organizira kulturne prireditve, ki so povezane z dejavnostjo knjižnice

• prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje in predavanja

• vzdržuje stike s sorodnimi knjižnicami doma in v tujini

• izmenjuje knjižnične prireditve in razstave

• pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij v knjižni in neknjižni obliki

• izvaja dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami na področju knjižničarstva

• zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi v izrednih razmerah, neposredni vojni nevarnosti ali v vojni ter ob naravnih ter drugih hudih nesrečah

• izvaja temeljne raziskave na področju teorije in prakse knjižničarstva

• skrbi za usklajen razvoj svoje knjižnične mreže in strokovno svetuje knjižnicam na svojem območju

• v okviru domoznanske dejavnosti izvaja temeljne raziskave na področju družboslovja in humanistike

• izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu


Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnih straneh knjižnice: www.knjiznica-lenart.si.

Za dostop je potreben internetni brskalnik in bralnik za pdf oziroma MS Word format. Dostop do informacij v tiskani obliki je možen v tajništvu knjižnice v času odprtosti knjižnice. Dostop do informacij javnega značaja za osebe s posebnimi potrebami je zagotovljen na spletu tudi v izključno tekstovni obliki.

Način dostopa, stroške posredovanja in ponovne uporabe informacij podrobneje urejata:

– Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2003, 61/2005, 28/2006, 23/2014, 50/2014, 102/2015)

– Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016) Za dostop do informacij ali za ponovno uporabo javnih informacij je potrebno oddati pisno zahtevo na obrazcu Z-ZDIJZ (https://www.ip-rs.si/obrazci/informacije-javnega-znacaja/) na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..


Stroškovnik

Stroške za dostop do informacij javnega značaja zaračunavamo po enotnem stroškovniku materialnih stroškov v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Stroškovnik za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Za ponovno uporabo podatkov, s katerimi razpolagamo, zaračunavamo mejne stroške in ceno ponovne uporabe v skladu z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe.

 

 

Dodane priponke:

pdfOdlok o ustanovitvi Knjižnice Lenart

pdfGradivo kupljeno iz sredstev MZK 2012 

pdfPravila varstva in obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika

pdfPoročilo o delo Knjižnice Lenart za obdobje 1. 1. 2018 - 31. 8. 2018

pdfLetno poročilo o delu Knjižnice Lenart 2014

pdfLetno poročilo o delu Knjižnice Lenart 2015

pdfLetno poročilo o delu Knjižnice Lenart 2016

pdfLetno poročilo o delu Knjižnice Lenart 2017

pdfLetno poročilo o delu Knjižnice Lenart 2018

pdfLetno poročilo o delu Knjižnice Lenart 2019

pdfLetno poročilo o delu Knjižnice Lenart 2020

pdf Letno poročilo o delu Knjižnice Lenart 2021

pdfLetno poročilo o delu Knjižnice Lenart 2022

pdfProgram dela za leto 2015

pdfProgram dela za leto 2016

pdfProgram dela in finančni načrt Knjižnice Lenart za 2019

pdfProgram dela in finančni načrt Knjižnice Lenart za 2020

pdfProgram dela in finančni načrt Knjižnice Lenart za 2021

pdfProgram dela in finančni načrt Knjižnice Lenart za 2022

pdfProgram dela in finančni načrt Knjižnice Lenart za 2023

pdfLetni načrt nakupa knjižničnega gradiva v Knjižnici Lenart za leto 2019

pdfLetni načrt nakupa knjižničnega gradiva v Knjižnici Lenart za leto 2020

pdfLetni načrt nakupa knjižničnega gradiva v Knjižnici Lenart za leto 2021

pdfLetni načrt nakupa knjižničnega gradiva v Knjižnici Lenart za leto 2022

pdfLetni načrt nakupa knjižničnega gradiva v Knjižnici Lenart za leto 2023

pdfLetni načrt nakupa knjižničnega gradiva v Knjižnici Lenart za leto 2024

 

 pdfStrateški načrt KL 2019-2023

 

 

 

Tags
Image

Knjižnica Lenart

Nikova ulica 9
2230 Lenart

Tel.: 02 720 06 25
GSM: 031 571 682

E-pošta: info@knjiznica-lenart.si

Delovni čas

Odpiralni čas
Knjižnice Lenart:

Ponedeljek: 8.00 - 16.00
Torek: 8.00 - 16.00
Sreda: 8.00 - 18.00
Četrtek: 8.00 - 18.00
Petek: 7.00 - 15.00
Sobota: 7.00 - 12.00

 

 

 

Delovni časi krajevnih knjižnic

Delovni čas KK Voličina:

Ponedeljek: 14.00 - 16.00

Tel. št.: 02 720 06 25

Delovni čas Knjižnice Cerkvenjak:

Torek: 14.00 - 16.00

Tel. št.: 02 720 06 25

Delovni čas Knjižnice Sveta Ana:

Torek: 14.30 - 16.30

Tel. št.: 02 729 58 75

Občina Lenart
Občina Sveta Ana
Občina Cerkvenjak
Občina Sveta Trojica
Občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah
Občina Benedikt